Privacybeleid en cookies
Princes Foods B.V (hierna te noemen “Princes” of “wij”) streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid (samen met de gebruiksvoorwaarden en andere hierin genoemde documenten) vormt de grondslag voor de verwerking door Princes van de persoonsgegevens die Princes van u verzamelt of die u aan Princes verstrekt. Lees het onderstaande zorgvuldig door, zodat u op de hoogte bent van de opvattingen en handelwijzen van Princes ten aanzien van uw persoonsgegevens en de wijze waarop Princes ze zal behandelen.
1. Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Princes kan de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • (a) informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op de website www.princes.eu (hierna te noemen “Website”). Hieronder wordt mede begrepen de informatie die u verstrekt bij het aanmelden voor het gebruik van de Website of voor de dienst, bij het plaatsen van materiaal of bij het aanvragen van andere diensten. Princes kan u ook om informatie vragen, wanneer u meedoet aan een wedstrijd of actie die door Princes wordt gesponsord of wanneer u een probleem met de Website meldt.
 • (b) wanneer u contact opneemt met Princes, kan het bedrijf die correspondentie bewaren.
 • (c) Princes kan u ook vragen vragenlijsten in te vullen voor onderzoeksdoeleinden, maar u bent hiertoe niet verplicht.
 • (d) gegevens van uw bezoeken aan de Website, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de informatie die u raadpleegt.
2. IP-adressen en cookies

Princes kan informatie verzamelen over uw computer, waaronder mede begrepen, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en soort browser, met het oog op de systeemadministratie. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van de gebruikers, die niet gebruikt worden om specifieke personen te identificeren.

Met hetzelfde doel kan Princes informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand op te slaan op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen Princes om haar Website te verbeteren en om u een betere en persoonlijkere service te leveren. Ze stellen Princes in staat om:

 • (a) de omvang en gebruikspatronen van onze doelgroep in te schatten;
 • (b) informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat de Website kan worden afgestemd op uw persoonlijke interesses.
 • (c) u de Website sneller te laten doorzoeken.
 • (d) u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Website.

U kunt cookies weigeren. Activeer hiervoor de instelling in uw browser om het opslaan van cookies te weigeren. Als u echter voor deze optie kiest, kunt u wellicht niet alle onderdelen van de Website raadplegen. Tenzij u uw browser hebt ingesteld om cookies te weigeren, verstuurt het systeem cookies wanneer u zich aanmeldt op de Website.

3. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die Princes van u verzamelt, kunnen worden verstuurd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (hierna te noemen de “EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor Princes werken. Wanneer u uw spersoonsgegevens verstrekt, stemt u ermee in dat uw gegevens zo worden verstuurd, opgeslagen of verwerkt. Princes zal alle redelijkerwijs noodzakelijk geachte maatregelen treffen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig dit privacybeleid verwerkt worden, aangezien in landen buiten de EER wellicht niet dezelfde mate aan gegevensbescherming wordt geboden als in landen binnen de EER volgens richtlijn 95/46/EG betreffende Bescherming van Persoonsgegevens.

Alle informatie die u aan Princes verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Als Princes u een wachtwoord heeft gegeven (of als u een wachtwoord hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de Website, dient u dit wachtwoord geheim te houden. Princes verzoekt u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet altijd helemaal veilig. Hoewel Princes zijn best doet om uw persoonsgegevens te beschermen, kan het bedrijf de veiligheid van gegevens die u naar de Website stuurt, niet garanderen; u verstuurt gegevens altijd op eigen risico. Wanneer Princes uw gegevens heeft ontvangen, hanteert het bedrijf strenge procedures en veiligheidsfuncties om te trachten inzage door onbevoegden te voorkomen.

4. Gebruik van de informatie

Princes gebruikt de informatie die het bedrijf over u bewaart, als volgt:

 • (a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website zo doeltreffend mogelijk wordt aangeboden voor u en uw computer;
 • (b) om u informatie, producten of diensten te verschaffen die u bij Princes aanvraagt of die volgens ons voor u interessant zijn, indien u toestemming hebt gegeven om hiervoor te worden benaderd;
 • (c) om onze verplichtingen na te komen op grond van contracten tussen u en Princes;
 • (d) om u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve onderdelen van de dienstverlening, indien u dat wenst;
 • (e) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de dienstverlening;
 • (f) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (g) om antwoord te geven op vragen die u wellicht hebt, of om te voldoen aan uw verzoeken.

Indien u niet wilt dat Princes uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt, vink dan het desbetreffende vakje aan op het formulier waarmee Princes uw gegevens verzamelt. U kunt ook op een later tijdstip bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor algemene of specifieke marketingdoeleinden. Ga hiervoor naar de pagina Contactinformatie, vul het formulier “Contactinformatie” in en geef hierbij aan wat uw bezwaar is.

5. Doorgifte van uw informatie

Princes kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan een lid van de groep waarvan zij onderdeel vormt, inhoudende dochtermaatschappijen van groepsvennootschappen, de uiteindelijke houdstermaatschappij, en dochtermaatschappijen van Princes. Daarnaast kan Princes uw persoonlijke informatie doorgeven aan een aan Princes en/of de Princes-groep gelieerde onderneming.

In de volgende gevallen kan Princes uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken:

(a) indien Princes bedrijfsactiviteiten of bedrijfsmiddelen verkoopt of koopt, kan Princes uw persoonsgegevens doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van de desbetreffende bedrijfsactiviteiten of -middelen.

(b) indien Princes of vrijwel al zijn bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde, vormen de persoonsgegevens die Princes in bewaring heeft, een van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

(c) indien Princes verplicht is om uw persoonsgegevens bekend te maken of door te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Princes, zijn klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico’s.

6. Uw rechten

U hebt het recht om Princes te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Princes zal u normaal gesproken laten weten (voordat het bedrijf uw gegevens verzamelt) of het bedrijf voornemens is om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of om uw informatie aan derden te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt gebruik maken van uw recht om dit te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die Princes gebruikt om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook later op elk gewenst moment uitoefenen. Ga hiervoor naar de pagina Contactinformatie, vul het formulier “Contactinformatie” in en geef hierbij aan wat uw bezwaar is.

De Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen van Princes. Indien u een koppeling volgt naar deze websites, denk er dan aan dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Princes geen verantwoordelijk of aansprakelijkheid aanvaardt voor hun beleid. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende website, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

7. Inzage in informatie

U hebt het recht om Princes te verzoeken u te informeren over de informatie die het bedrijf over u bewaart. Voor elk verzoek tot inzage kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, kosten in rekening worden gebracht om de kosten te dekken die Princes maakt om u informatie te verschaffen over de gegevens die het bedrijf over u bewaart. U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van dergelijke gegevens. Dergelijke verzoeken dienen te worden ingediend door naar de pagina Contactinformatie te gaan en daar het formulier in te vullen en uw verzoek te omschrijven.

Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u dergelijke verzoeken te laten indienen door een van uw ouders of door een voogd (of andere wettelijke vertegenwoordiger). Het antwoord zal vervolgens ook naar uw ouder of voogd (of andere wettelijke vertegenwoordiger) worden gezonden.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

Indien Princes later wijzigingen aanbrengt in het privacybeleid, worden die doorgegeven op deze pagina en, indien van toepassing, per e-mail aan u verzonden.

9. Contactinformatie

Wij stellen uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid op prijs. U kunt deze verzenden door naar de pagina Contactinformatie te gaan en daar het formulier in te vullen en uw verzoek te omschrijven.