Juridische informatie over de website
1. Voorwaarden voor websitegebruik
Op deze pagina (en in de hier genoemde documenten) staan de voorwaarden op grond waarvan u gebruik mag maken van onze website, als gast dan wel als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de Website, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en belooft u deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.
2. Informatie over ons

De Website wordt beheerd door Princes Foods B.V (“Princes” of “wij”). Princes is statutair gevestigd op Boompjes 40, 3011 XB Postbus 19157, 3001 BD Rotterdam, Nederland onder bedrijfsnummer 320458886.

3. Toegang tot de Website

Toegang tot de Website wordt verleend op tijdelijke basis en Princes behoudt zich het recht voor om de diensten die wij via de Website verlenen, zonder nadere aankondiging in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Princes kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de Website om welke reden ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde gedeelten van de Website of tot de hele Website beperken voor gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Indien u een gebruikerscode, wachtwoord of andere beveiligingsgegevens als onderdeel van onze beveiligingsprocedures hebt gekozen of van ons hebt ontvangen, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u de informatie niet doorgeven aan derden. Princes heeft te allen tijde het recht een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikerscode of wachtwoord op te heffen, indien wij van mening zijn dat u een van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Wanneer u gebruik maakt van de Website, moet u de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik naleven.

U dient alle nodige maatregelen te treffen voor toegang tot de Website. Ook dient u ervoor te zorgen dat iedereen die toegang tot de Website heeft via uw internetverbinding, op de hoogte is van deze voorwaarden en ze naleeft.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

Princes is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op de Website en het daarop gepubliceerde materiaal. Dit materiaal wordt beschermd door auteursrechtwetgeving en verdragen overal ter wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag pagina’s van de Website eenmaal kopiëren en fragmenten downloaden voor eigen gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie attent maken op materiaal op de Website.

U mag papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload, op geen enkele wijze aanpassen. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet gebruikt worden zonder de bijbehorende tekst.

De status van Princes (en van eventuele vermelde bijdragers) als auteur van materiaal op de Website moet altijd worden erkend.

U mag geen materiaal van de Website gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gekregen van Princes of van onze licentiegevers.

Indien u een gedeelte van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op gebruik van de Website onmiddellijk en moet u op ons verzoek eventuele door u gemaakte kopieën van het materiaal aan ons terugsturen of vernietigen.

5. Gebruik van geplaatste informatie

Commentaar en ander op de Website geplaatst materiaal zijn niet bedoeld als advies waaraan vertrouwen gehecht moet worden. Wij wijzen derhalve elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voor situaties die ontstaan doordat een bezoeker van de Website, of iemand die in kennis gesteld is van de inhoud daarvan, vertrouwen hecht aan dergelijk materiaal.

6. De Website verandert regelmatig

Princes streeft ernaar de Website regelmatig bij te werken en kan de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Zo nodig kunnen wij toegang tot de Website opschorten of voor onbepaalde tijd opheffen. Het is altijd mogelijk dat materiaal op de Website verouderd is en Princes is niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken

7. Onze aansprakelijkheid

Het materiaal op de Website wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie, bepaling of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen Princes, andere leden van onze bedrijvengroep, aan Princes en/of de Princes-groep gelieerde ondernemingen en aan ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk het volgende van de hand:

(a) alle bepalingen, waarborgen en overige voorwaarden die anders stilzwijgend zouden gelden op grond van wetten, gewoonterecht of “equity”-rechten;

(b) elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verliezen opgelopen door een gebruiker in verband met de Website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van de Website, eraan gekoppelde websites en erop geplaatst materiaal, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen aansprakelijkheid voor:

 • (i) derving van inkomsten of opbrengsten;
 • (ii) derving van handel;
 • (iii) derving van winst of contracten;
 • (iv) derving van verwachte besparingen;
 • (v) verlies van gegevens;
 • (vi) verlies van goodwill;
 • (vii) verspilde tijd van management of kantoortijd en
 • (viii) enigerlei ander verlies of schade, ongeacht de reden en hetzij veroorzaakt door een onrechtmatige daad (waaronder mede begrepen nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit te voorzien was.

Uitzonderingen hierop zijn onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een misleidende voorstelling van zaken ten aanzien van een essentieel punt en andere aansprakelijkheden die wij op grond van de geldende wetgeving niet kunnen uitsluiten of beperken.

8. Informatie over u en uw bezoeken aan de Website

U hebt het recht om Princes te verzoeken u te informeren over de informatie die het bedrijf over u bewaart. Voor elk verzoek tot inzage kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, kosten in rekening worden gebracht om de kosten te dekken die Princes maakt om u informatie te verschaffen over de gegevens die het bedrijf over u bewaart. U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van dergelijke gegevens. Dergelijke verzoeken dienen te worden ingediend door naar de pagina Contactinformatie te gaan en daar het formulier in te vullen en uw verzoek te omschrijven.

Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u dergelijke verzoeken te laten indienen door een van uw ouders of door een voogd (of andere wettelijke vertegenwoordiger). Het antwoord zal vervolgens ook naar uw ouder of voogd (of andere wettelijke vertegenwoordiger) worden gezonden.

9. Materiaal uploaden naar de Website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar de Website of contact kunt leggen met andere gebruikers van de Website, moet u de inhoudsnormen uit ons beleid voor aanvaardbaar gebruik naleven. U waarborgt dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze normen en u vrijwaart ons tegen schending van deze bepaling.

Materiaal dat u uploadt naar de Website, kan niet worden beschouwd als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en Princes heeft het recht om dergelijk materiaal te gebruiken, kopiëren, verspreiden en door te geven aan derden voor elk gewenst doeleinde. Princes heeft ook het recht uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat u door het materiaal op de Website te plaatsen of te uploaden, zijn/haar intellectuele-eigendomsrechten of recht op privacy hebt geschonden.

Princes is niet verantwoordelijk en kan niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of juistheid van door u of door een andere gebruiker van de Website geplaatst materiaal.

Princes heeft het recht om door u op de Website geplaatst materiaal of commentaar te verwijderen, indien dergelijk materiaal volgens Princes niet voldoet aan de inhoudsnormen uit ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

10. Virussen, hacken en andere strafbare feiten

U mag de Website niet misbruiken door het opzettelijk invoeren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes die het functioneren van computersoftware -of hardware nadelig beïnvloeden. U mag niet zonder bevoegdheid toegang trachten te verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of een server, computer of database die met de Website in verbinding staat. U mag de Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service aanval.

Indien u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit. Princes zal een dergelijke overtreding melden aan de desbetreffende instanties voor wetshandhaving en wij zullen hen onze medewerking verlenen door uw identiteit aan hen door te geven. Bij een dergelijke overtreding vervalt uw recht op het gebruik van de Website onmiddellijk.

Princes is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet, doordat u gebruik maakt van de Website of doordat u materiaal downloadt van de Website of een daaraan gekoppelde website.

11. Koppelingen naar de Website

U mag een koppeling maken naar onze homepage, mits u dat op eerlijke en legale wijze doet en onze reputatie niet schaadt of daarvan profiteert. U mag de koppeling ook niet zo opzetten, dat de schijn wordt gewekt dat wij uw website kennen, goedkeuren of bekrachtigen, indien dat niet het geval is.

U mag geen koppeling opzetten vanaf een website die niet uw eigendom is.

De Website mag niet geframed worden op een andere website en u mag ook geen koppeling maken naar een ander deel van de Website dan de homepage. Princes behoudt zich het recht voor om deze toestemming voor het maken van koppelingen zonder nadere aankondiging in te trekken. De website waarop u een koppeling instelt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen uit ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Indien u op andere wijze gebruik wilt maken van materiaal op de Website dan hierboven is beschreven, kunt u een verzoek indienen door naar de pagina Contactinformatie te gaan en daar het formulier “Contactinformatie” in te vullen.

12. Koppelingen vanaf de Website

Wanneer de Website koppelingen bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verschaft. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor of voor eventuele verliezen of schade die u oploopt door het gebruik ervan.

13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele vorderingen voortvloeiend uit of in verband met een bezoek aan de Website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het Nederlandse gerecht. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

14. Handelsmerken

‘Princes’ is een handelsmerk van Princes of een lid van de Princes-groep of een gelieerde onderneming.

15. Veranderingen

Princes kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventueel door ons aangebrachte veranderingen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de Website.

16. Uw opmerkingen

Indien u opmerkingen hebt over materiaal op de Website, ga dan naar de pagina Contactinformatie en gebruik het formulier “Contactinformatie” om uw opmerkingen aan te geven.

Bedankt voor uw bezoek aan de Website.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

In dit beleid voor aanvaardbaar gebruik worden de voorwaarden tussen u en ons uiteengezet op grond waarvan u onze website www.princes.eu (de “Website”) mag raadplegen. Dit beleid geldt voor alle gebruikers en bezoekers van de Website.

Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met alle richtlijnen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling is op onze voorwaarden voor websitegebruik.

De Website wordt beheerd door Princes Foods B.V (“Princes” of “wij”). Princes is statutair gevestigd op Boompjes 40, 3011 XB Postbus 19157, 3001 BD Rotterdam, Nederland onder bedrijfsnummer 320458886.

1. Verboden gebruik

U mag de website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden. U mag de website niet als volgt gebruiken:

 • (a) op een wijze die in strijd is met van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • (b) op onwettige of bedrieglijke wijze of met een onwettig of bedrieglijk doel of effect;
 • (c) met het doel op enigerlei wijze schade toe te brengen of trachten toe te brengen aan minderjarigen;
 • (d) materiaal versturen, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen;
 • (e) ongevraagd of ongeoorloofd advertentie- of reclamemateriaal of andere vergelijkbare verzoeken (spam) versturen of laten versturen;
 • (f) opzettelijk gegevens versturen of materiaal versturen of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, logic bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s bevat of vergelijkbare computercodes die het functioneren van computersoftware -of hardware nadelig beïnvloeden.

Verder belooft u:

 • (a) geen deel van de Website te reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen in onze voorwaarden voor websitegebruik.
 • (b) zich te onthouden van het ongeoorloofd raadplegen, saboteren, beschadigen of verstoren van:
  • (i) enig deel van de Website;
  • (ii) apparatuur of een netwerk waarop de Website is opgeslagen;
  • (iii) software die wordt gebruikt voor het aanbieden van de Website; of
  • (iv) apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.
2. Interactieve diensten

Princes kan van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op de website, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen:

 • (a) chatruimtes.
 • (b) prikborden.

(hierna te noemen “Interactieve Diensten”).

Indien wij een Interactieve Dienst aanbieden, zullen wij duidelijk aangeven wat voor dienst wordt aangeboden, of er een moderator is en welke vorm van beheer gebruikt wordt (onder meer of het een menselijke of technische moderator is).

Princes streeft ernaar de mogelijke risico’s van derden voor gebruikers (en met name voor kinderen), wanneer zij gebruik maken van een op de website aangeboden Interactieve Dienst, te beoordelen en wij zullen in elk geval bepalen of het gepast is om de desbetreffende dienst te beheren (en zo ja, in welke vorm) gezien de desbetreffende risico’s. Princes is echter niet verplicht om toezicht te houden op de Interactieve Diensten die wij op de Website aanbieden, of ze te bewaken of te beheren en wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van een Interactieve Dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of er een moderator is of niet.

Minderjarigen moeten voor gebruik van onze Interactieve Diensten toestemming vragen aan een van hun ouders of hun voogd. Als een minderjarige jonger dan 16 jaar is, wordt in de Wet bescherming persoonsgegevens aangegeven, dat in plaats van toestemming van de minderjarige toestemming van de ouder of voogd vereist is. Wij maken ouders die hun kinderen toestemming geven voor het gebruik van een Interactieve Dienst erop attent, dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen praten over hun veiligheid online, aangezien ook een moderator geen absolute veiligheid garandeert. Minderjarigen die gebruik maken van een Interactieve Dienst, moeten zich bewust zijn van de potentiële risico’s voor hen.

Wanneer we een moderator aanstellen voor een Interactieve Dienst, stellen wij u normaal gesproken in staat om contact te leggen met de moderator, indien er zorgen of problemen ontstaan.

3. Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de Website (hierna te noemen “Bijdragen”), en aan eventuele interactieve diensten daarop.

U moet de volgende normen naar letter en geest naleven. De normen zijn van toepassing op zowel elk deel als het geheel van een bijdrage.

Bijdragen moeten:

 • (a) juist zijn (indien er feiten vermeld worden).
 • (b) oprecht zijn (indien er meningen vermeld worden).
 • (c) voldoen aan de geldende wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en het land van waaruit ze geplaatst worden.

Bijdragen mogen:

 • (a) geen materiaal bevatten dat aanstootgevend is voor iemand;
 • (b) geen materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
 • (c) geen seksueel getint materiaal aanprijzen;
 • (d) geen geweld aanprijzen;
 • (e) geen discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid of leeftijd aanprijzen;
 • (f) geen inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van iemand anders;
 • (g) niet de kans vergroten dat iemand anders wordt bedrogen;
 • (h) niet worden geleverd in strijd met wettelijke verplichtingen ten opzichte van een derde, zoals contractuele plichten of een geheimhoudingsplicht;
 • (i) geen onwettige activiteiten aanprijzen;
 • (j) niet dreigend zijn, de privacy van een ander misbruiken of schenden of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • (l) niet worden gebruikt om zich uit te geven voor iemand anders of om uw identiteit of uw band met iemand anders bedrieglijk voor te stellen;
 • (m) niet de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van Princes, als dat niet het geval is;
 • (n) geen onwettige handelingen aanprijzen, stimuleren of ondersteunen, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen schending van auteursrecht of computermisbruik.
4. Opschorting en opzegging

Princes bepaalt naar eigen inzicht of dit beleid voor aanvaardbaar gebruik wordt geschonden door uw gebruik van de Website. Wanneer dit beleid is geschonden, kunnen wij maatregelen treffen die wij passend achten.

Indien u dit beleid voor aanvaardbaar gebruik niet naleeft, vormt dat een wezenlijke schending van de voorwaarden voor websitegebruik op grond waarvan u toestemming hebt gekregen om de website te gebruiken. Dit kan leiden tot een of meer van de volgende maatregelen:

 • (a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Website te gebruiken;
 • (b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van door u op de Website geplaatst commentaar of materiaal;
 • (c) verstrekking van een waarschuwing aan u;
 • (d) aanspanning van een proces tegen u om alle kosten te verhalen op grond van schadeloosstelling (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen redelijke administratieve en juridische kosten) ten gevolge van de schending;
 • (e) verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • (f) bekendmaking van informatie aan instanties voor wetshandhaving voor zover wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Princes wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor maatregelen die worden genomen naar aanleiding van schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid vermelde maatregelen zijn niet uitputtend en Princes kan elke andere maatregel treffen die wij redelijkerwijs passend achten.

5. Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

Princes kan dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventueel door ons aangebrachte veranderingen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de Website.